Sanaton rakkaus

Sanaton rakkaus 1
Sanaton rakkaus I , pastelli 45x40, 2011

Sanaton rakkaus 2
Sanaton rakkaus II, pastelli 45x40, v.2011

Sanaton rakkaus 3
Sanaton rakkaus III, pastelli 45x40, v.2011

Sanaton rakkaus 4
Sanaton rakkaus IIII, pastelli 45x45 v. 2011